Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ako vybaviť

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 05.05.2021

O posúdenie odkázanosti žiada občan v prípade potreby poskytovania nasledovných sociálnych služieb:
  • opatrovateľská služba,
  • zariadenie opatrovateľskej služby / týždenná forma  alebo celoročná forma pobytu na dobu určitú/,
  • denný stacionár,
  • zariadenie pre seniorov

V žiadosti je potrebné označiť z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na viac sociálnych služieb je potrebné vyplniť žiadosť na každý druh sociálnej služby samostatne.

Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, že takéto správy žiadateľ nemá, k žiadosti dokladá tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

Doručenie:  - poštou

                    - osobne

Obec plní úlohy na úseku sociálnej oblasti v zmysle § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Rozsah a úlohy v tejto oblasti sú pre miestnu samosprávu definované prostredníctvom 3 zákonov:

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSS“) 

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

Poskytovanie opatrovateľskej služby, sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení seniorov, v dennom stacionári a v domove sociálnych služieb, toto je podmienené konaním o posúdení odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, resp. na vybranú sociálnu službu a tiež pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Postup je nasledovný:

1/ osoba podá písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu alebo konkrétne zariadenie sociálnych služieb (spravidla príslušnej obci podľa trvalého pobytu občana, v niektorých prípadoch príslušnému vyššiemu územnému celku),

2/ obec následne vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok v súlade s § 49 ZoSS, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, alebo vydá sociálny posudok v súlade s § 50 ZoSS, tu sa posudzujú individuálne predpoklady osoby, jej rodinné prostredie, prostredie, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 51| august 2021 6 a odkázanosť na pomoc inej osoby pri jednotlivých úkonoch,

3/ na základe tohto posudku vydá obec posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: » stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby, » zoznam úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia, » návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy posudzovanej osoby, » určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

4/ na základe tohto posudku vydá obec rozhodnutie o tom, či táto osoba je alebo nie je odkázaná na konkrétnu sociálnu službu alebo zariadenie,

5/ ak má osoba právoplatné rozhodnutie obce o odkázanosti na sociálnu službu a má záujem o finančnú podporu, písomne požiada obec o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, prípadne uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy s verejným poskytovateľom sociálnych služieb,

6/ obec poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním založeného verejného poskytovateľa sociálnych služieb alebo ju zabezpečí u iného, aj neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK