Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľov

 08.07.2021

1. Trvalý pobyt

Občan môže mať na území Slovenskej republiky v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt; prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.


Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý pobyt :

 • Vlastník bytu (domu) - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
 • List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nie z internetu)
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - oznámenie o uzavretí manželstva
  - u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca bytu (domu) - platný občiansky preukaz
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  - platný občiansky preukaze
  (v opačnom prípade potvrdenie o občianskom preukaze vydané políciou)
  - prítomný musí byť vlastník s listom vlastníctva, nie starším ako
  3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony a nesmie byť z internetu)

      Ohlasovňa (Obecný úrad) môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.
      Občania, ktorí sa prihlásia na trvalý pobyt v obci budú obecným úradom odhlásení z predchádzajúceho miesta bydliska.
      Ak dieťa dovŕši 15 vek je potrebné, aby si k vybaveniu občianskeho preukazu vopred prišlo prevziať na Obecný úrad v Moravanoch i potvrdenie  otrvalom pobyte. Zároveň treba priniesť so sebou aj rodný list.
Občianske preukazy sa vybavujú na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Michalovciach.
      Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016

1. Prechodný pobyt
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných a iných dôvodov. Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 90 dní (maximálne 5 rokov). Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátanie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

  Infoúrad

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
  Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
  Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

         eSlužby      

  http://www.dcom.sk

  Fotogaléria

  Kalendár

  Projekty - Terra Incognita

  Fotogaléria

  .

  Video obce Moravany

  Pečať z 18. st.

  NATURPACK