Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2018-2022

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Bc. ján Kaľuha
 2. Ing. Viliam Procek
 3. Ing. Lukáš Veseliny
 4. Ing. Marcel Hric
 5. Ľubomír Kovaľ
 6. Mgr. Peter Žofčák - písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 30.09.2021
 7. Monika Lašíkova
 8. Bc. Ján Žofčák - písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 30.09.2021
 9. Ing. Ján Šoltés
 10. Ing. Gabriel Kovaľ - mandát od 08.10.2021 - náhradník
 11. Mgr. Vladimír Ščerbák - mandát od 08.10.2021 - náhradník


Komisie obecného zastupiteľstva:

 • kultúrna komisia:

predseda: Monika Lašíková,

člen: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Peter Žofčák - člen do 30.09.2021, Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021, Bačová Kvetoslava,

 • komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

predseda: Ľubomír Kovaľ,

člen: Monika Lašíková, Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021,

 • inventarizačná komisia a kontroly majetku:

predseda: Mgr. Peter Žofčák - predseda do 30.09.2021, Ing. Gabriel Kovaľ - predseda od 10.12.2021,

člen: Ing. Ján Šoltés, Jana Molnárová,

 • športová komisia:

predseda: Ing. Lukáš Veselíny,

člen: Mitník Ján, Ľubomír Kovaľ, Zoltán Kuták,

 • komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda: Ing. Marcel Hric,

člen: Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021, Ing. Viliam Procek.

-----------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  V našej obci je zvolených 9 poslancov:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

.

.

.

  

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK