Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022-2026

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Bc. Ján Kaľuha
 2. Bc. Ján Žofčák
 3. Mgr. Andrej Ilčík
 4. Ing. Peter Kaľuha
 5. Ing. Lukáš Veseliny
 6. Monika Lašíková
 7. Ing. Viliam Procek
 8. PaedDr. Zuzana Hlavatá
 9. Martina Hrehová


Komisie obecného zastupiteľstva:

 • kultúrno-športová komisia:

predseda: PaedDr. Zuzana Hlavatá,

člen: Mgr. Andrej Ilčík, Monika Lašíková, Ing. Lukáš Veselíny,

 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda: Bc. Ján Žofčák,

člen: Ing. Peter Kaľuha, Martina Hrehová, Mgr. Andrej Ilčík,

 • komisia finančná , inventarizačná a kontroly majetku:

predseda: Bc. Ján Kaľuha,

člen: Ing. Viliam Procek, Ing. Peter Kaľuha.

Volebné obdobie 2018-2022

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Bc. ján Kaľuha
 2. Ing. Viliam Procek
 3. Ing. Lukáš Veseliny
 4. Ing. Marcel Hric
 5. Ľubomír Kovaľ
 6. Mgr. Peter Žofčák - písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 30.09.2021
 7. Monika Lašíkova
 8. Bc. Ján Žofčák - písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 30.09.2021
 9. Ing. Ján Šoltés
 10. Ing. Gabriel Kovaľ - mandát od 08.10.2021 - náhradník
 11. Mgr. Vladimír Ščerbák - mandát od 08.10.2021 - náhradník


Komisie obecného zastupiteľstva:

 • kultúrna komisia:

predseda: Monika Lašíková,

člen: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Peter Žofčák - člen do 30.09.2021, Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021, Bačová Kvetoslava,

 • komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

predseda: Ľubomír Kovaľ,

člen: Monika Lašíková, Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021,

 • inventarizačná komisia a kontroly majetku:

predseda: Mgr. Peter Žofčák - predseda do 30.09.2021, Ing. Gabriel Kovaľ - predseda od 10.12.2021,

člen: Ing. Ján Šoltés, Jana Molnárová,

 • športová komisia:

predseda: Ing. Lukáš Veselíny,

člen: Mitník Ján, Ľubomír Kovaľ, Zoltán Kuták,

 • komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda: Ing. Marcel Hric,

člen: Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021, Ing. Viliam Procek.

-----------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  V našej obci je zvolených 9 poslancov:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

.

.

.

  

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.