SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022-2026

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Bc. Ján Kaľuha
 • Bc. Ján Žofčák
 • Mgr. Andrej Ilčík
 • Ing. Peter Kaľuha
 • Ing. Lukáš Veseliny
 • Monika Lašíková
 • Ing. Viliam Procek
 • PaedDr. Zuzana Hlavatá
 • Martina Hrehová

Komisie obecného zastupiteľstva:

Kultúrno-športová komisia:

 • predseda: PaedDr. Zuzana Hlavatá,
 • člen: Mgr. Andrej Ilčík, Monika Lašíková, Ing. Lukáš Veselíny,

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • predseda: Bc. Ján Žofčák,
 • člen: Ing. Peter Kaľuha, Martina Hrehová, Mgr. Andrej Ilčík,

komisia finančná , inventarizačná a kontroly majetku:

 • predseda: Bc. Ján Kaľuha,
 • člen: Ing. Viliam Procek, Ing. Peter Kaľuha.

Volebné obdobie 2018-2022

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Bc. ján Kaľuha
 • Ing. Viliam Procek
 • Ing. Lukáš Veseliny
 • Ing. Marcel Hric
 • Ľubomír Kovaľ
 • Mgr. Peter Žofčák - písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 30.09.2021
 • Monika Lašíkova
 • Bc. Ján Žofčák - písomné vzdanie sa mandátu ku dňu 30.09.2021
 • Ing. Ján Šoltés
 • Ing. Gabriel Kovaľ - mandát od 08.10.2021 - náhradník
 • Mgr. Vladimír Ščerbák - mandát od 08.10.2021 - náhradník

Komisie obecného zastupiteľstva:

kultúrna komisia:

 • predseda: Monika Lašíková,
 • člen: PaedDr. Zuzana Hlavatá, Mgr. Peter Žofčák - člen do 30.09.2021, Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021, Bačová Kvetoslava,

komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

 • predseda: Ľubomír Kovaľ,
 • člen: Monika Lašíková, Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021,

inventarizačná komisia a kontroly majetku:

 • predseda: Mgr. Peter Žofčák - predseda do 30.09.2021, Ing. Gabriel Kovaľ - predseda od 10.12.2021,
 • člen: Ing. Ján Šoltés, Jana Molnárová,

športová komisia:

 • predseda: Ing. Lukáš Veselíny,
 • člen: Mitník Ján, Ľubomír Kovaľ, Zoltán Kuták,

komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • predseda: Ing. Marcel Hric,
 • člen: Bc. Ján Žofčák - člen do 30.09.2021, Ing. Viliam Procek.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 • starostu,
 • zamestnanca obce v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, podľa osobitného zákona.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.  V našej obci je zvolených 9 poslancov:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.