SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Adresa: Obecný úrad Moravany č. 98 , 072 03    
Pošta: Rakovec nad Ondavou    

        
Starosta obce:    

Zástupca starostu:

 • Bc. Ján Kaľuha

Ekonóm:    

 • Bc. Mgr. Adriana Makšimová

Administratívny pracovník:    

 • Molnárová Jana

Robotník údržby budov a areálov / hrobár:

 • Pavol Lehotay

IČO: 00325503
DIČ: 2020739050
Bankové spojenie: PRIMA banka, a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu: SK15 5600 0000 0042 7112 7001

Ekonóm:

Mobil: 0910 132778 

E-mail: ekonom@obecmoravany.sk

Administratívny pracovník:

Telefón: 056/6884646
Mail: moravany@obecmoravany.sk

SYMBOLY OBCE

Erb

Vlajka

Povinné informácie podľa zák.č.211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie:
a) spôsob zriadenia obce:

Obec Moravany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

b) právomoci a kompetencie obce:

     Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti

(čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

     Orgánmi obce Moravany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Moravany je zastupiteľský zbor obce zložený z  poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Moravany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 • obecnú radu,
 • komisie obecného zastupiteľstva,
 • obecný úrad v Moravanoch.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

 • miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Moravanoch.
 • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Moravany.
 • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou.

Informácie  o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 1. poštou na adresu obce : Obec Moravany č. 98, 072 03 Moravany.
 2. osobne v podateľni Obecného úradu v Moravanoch v úradných hodinách.

Obec Moravany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

 1. Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.
 2. Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1 a) vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12, b) v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i), c) v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu, d) ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.