SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Matrika

Matrika sa nachádza v obci Trhovište

Kontaktné spojenie - matrika Trhovište

Názov úradu: Obecný úrad Trhovište, Matrika
Adresa: Trhovište 121 ,072 04 Trhovište
Telefón: 056/6883962
Fax: 056/6883961
E-mail: obectrhoviste@stonline.sk
Www: http://trhoviste.ocu.sk/  (Oficiálne stránky obce)
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok 07:00 - 13:00

Matrika plní hlavne tieto úlohy:

 • a) vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
 • b) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • c) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • d) vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
 • e) vyhotovuje potvrdenia k uzavretie manželstva v cudzine,
 • f) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva vrátane prípravy obradu,
 • g) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • h) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • i) pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky,
 • j) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a ich zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,

Narodenie dieťaťa 

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • platný občiansky preukaz rodičov
 • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: prvopis rodného listu bez poplatku

 


Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení  určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz matky a otca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

 


Uzavretie manželstva 

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu.

Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o     ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a preložené súdnym prekladateľom.

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatky:

 • Uzavretie manželstva medzi občanmi SR, pričom aspoň jeden musí mať trvalý pobyt v obvode Matričného úradu: bez poplatku
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €
 • Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 199 €
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 16,50 €
 • Uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade: 16,50 €
 • Povolenie na uzavretie manželstva mimo určenej doby: 16,50 €
 • Uzavretie manželstva mimo určenej miestnosti: 66 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami: 33 €
 • Prvopis sobášneho listu: bez poplatku

Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade.

 


Úmrtie 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. 

Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého
 • Rodný list zomrelého
 • Sobášny list zomrelého
 • Občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: Prvopis úmrtného listu bez poplatku

 


Vedenie Osobitnej matriky 

Do Osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási slovenský občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE:

Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady:

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Občiansky preukaz žiadateľa
 • Rodný list žiadateľa

Doba vybavenia: 3 mesiace

Poplatok: bez poplatku

 

 


Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho, úmrtného) listu 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 1,50 € v hotovosti

 

 


Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov 

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:

 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • Právoplatné súdne rozhodnutie
 • Zmena alebo oprava rodného čísla
 • Rôzne opravy

Doba vybavenia: 1 mesiac

Poplatok: bez poplatku

 


Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (overená fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz

Doba vybavenia: 1 mesiac

Poplatok: bez poplatku 


Zmena mena a priezviska  Matričný úrad vykonáva zmenu mena a priezviska podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

 

 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 • doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
 • zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
 • zmena poradia mien v knihe narodení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu
 • bez koncovky slovenského prechyľovania


Zmena mena alebo priezviska sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide. Pri zmene mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok. Na zmenu mena alebo priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradnej osvedčeným podpisom. Je potrebné doložiť aj pôvodný rodný list.

Zmenu mena a priezviska podľa § 6 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva Obvodný úrad - OVVS.

 

 

 


Výpis alebo odpis z registra trestov  

Žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnej prokuratúre v Spišskej Novej Vsi, Poprade (žiadosť vybavíte na počkanie) alebo na matrike. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov v žiadosti z predloženého občianskeho preukazu alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov môže podať len dotknutá osoba.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz alebo pas
 • Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo je k dispozícii na Matričnom úrade)

Doba vybavenia: do 15 dní

Poplatok:

 • kolok 3 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti 
 • 1,50 € v hotovosti na Matričnom úrade za overenie údajov