SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

Obec Moravany v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. e zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov):

v oblasti verejnej správy

 • ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • zákon č. 372/1990 o priestupkoch
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach

v oblasti personalistiky

 • zákonník práce zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom poistení
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

v oblasti účtovníctva a rozpočtu

 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH

v oblasti kontroly

 • zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

v oblasti správy daní a poplatkov

 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)

v oblasti školstva

 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich   organizačnom a finančnom zabezpečení
 • nariadenie vlády č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia

v oblasti majetkovej a podnikateľskej

 • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)
 • zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon
 • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

v oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

 • zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
 • zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

správne poplatky

 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

evidencia obyvateľov

 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

sociálne veci

 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
 • zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

iné

 • zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)
 • zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)
 • zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

všeobecne záväzné nariadenia obce a ďalšie vnútorné predpisy obce

 • do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade v Moravanoch


ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.


Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Zároveň majú od 1. januára 2016 všetci občania zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to v elektronickej podobe.

Úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov nájdete v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky na právnom a informačnom portáli www.slov-lex.sk.  

    

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Moravanoch.