Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Samospráva

Adresa
Obecný úrad Moravany č. 98
072 03
Pošta: Rakovec nad Ondavou
    
Starosta obce: Mgr. Vladimír Čeklovský

Zástupca starostu:

Bc. Ján Kaľuha

Ekonóm:

Bc. Mgr. Adriana Makšimová

Administratívny pracovník:

Molnárová Jana

Údržbár: Miroslav Tkáč

Robotník údržby budov a areálov/hrobár:

Pavol Lehotay

.

.

IČO: 00325503
DIČ: 2020739050
Bankové spojenie: PRIMA banka, a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu: SK15 5600 0000 0042 7112 7001
...
Telefón: 056/6884646
Mail: moravany@obecmoravany.sk

.

.

SYMBOLY OBCE

ERB       VLAJKA

Povinné informácie podľa zák.č.211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Právomoci a kompetencie obce:

a) spôsob zriadenia obce:

     Obec Moravany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

b) právomoci a kompetencie obce:

     Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),

  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),

  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,

  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti

(čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

     Orgánmi obce Moravany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

     Obecné zastupiteľstvo obce Moravany je zastupiteľský zbor obce zložený z  poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Moravany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

     Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z

osobitného právneho predpisu):

-            obecnú radu,

-            komisie obecného zastupiteľstva,

-            obecný úrad v Moravanoch.

      Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Informácie o spôsobe získavania informácií (vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby):

- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Moravanoch.

- čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Moravany.

- spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a

o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce : Obec Moravany č. 98, 072 03 Moravany.

2/ osobne v podateľni Obecného úradu v Moravanoch v úradných hodinách.

Obec Moravany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných

konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce: Obec Moravany č. 98, 072 03 Moravany

2/ v podateľni Obecného úradu v Moravanoch.

Obecný úrad s Domom kultúry v Moravanoch

Obecný úrad s Domom kultúry v Moravanoch
Obecný úrad s Domom kultúry v Moravanoch
Obecný úrad s Domom kultúry v Moravanoch
Obecný úrad s Domom kultúry v Moravanoch

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.

NATURPACK