Spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Moravanoch.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Moravanoch: v pracovných dňoch podľa úradných hodín:

Pondelok  

7.30 - 11.30

12.00 - 15.30

Utorok

7.30 - 11.30

12.00 - 15.30

Streda

7.30 - 11.30

12.00 - 16.30

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

7.30 - 11.30

12.00 - 14.30

.Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • Poštou na adresu: Obecný úrad Moravany
                              Moravany 98
                              072 03

 • Telefonicky: +421 56 688 46 46

 • Mailom: moravany@obecmoravany.sk

Žiadosť musí obsahovať:

- meno, priezvisko/názov alebo obchodné meno žiadateľa,

- adresa pobytu/sídlo žiadateľa,

- ktorých informácií sa žiadosť týka,

- navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií.

SADZOBNÍK úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

kopírovanie - jedná strana veľ. A4 0,20 €
kopírovanie - obojstranné veľ. A4 0,40 €
kopírovanie - jedna strana veľ. A3 0,40 €
kopírovanie - obojstranné veľ. A3 0,80 €
správa na diskete 1,- €
správa na CD nosiči 3,- €
skenovanie dokumentu - 1 strana 0,33 €
faxovanie - 1 strana 0,33 €
obálka C6 0,03 €
obálka C5 0,05 €
obálka C4 0,10 €
obálka podlhovastá 0,03 €
obálka s doručenkou do vlastných rúk 0,12 €
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
informácie zasielané e-mailom bezplatne

.

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

 1. v hotovosti do pokladne Obecného úradu Moravany
 2. bezhotovostným prevodom na účet obce -
  (číslo účtu - SK15 5600 0000 0042 7112 7001)
 3. poštovou poukážkou

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30 12.00 - 14.30

       eSlužby      

http://www.dcom.sk

Fotogaléria

Kalendár

Projekty - Terra Incognita

Fotogaléria

.

Video obce Moravany

Pečať z 18. st.