SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis detí do materskej školy

 29.04.2024

Riaditeľka Materskej školy Moravany v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a  po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že :

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY na školský rok  2024 /2025 sa uskutoční od 02.05.2024 do 30.05.2024.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si vyzdvihnete osobne v MŠ  v čase prevádzky od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú:

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.08. príslušného kalendárneho roka, povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok.

Deti, ktoré do 31.08.2024 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, pokračujú v plnení povinného predprimárného vzdelávania v MŠ.

Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, sú to deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.08. príslušného kalendárneho roka.

Deti, ktoré dovŕšili 2 roky, v prípade ak to umožní kapacita a ovládajú základné sebaobslužné návyky.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie, ako dva roky.

Žiadosť musí obsahovať: lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ aj údaj o povinnom očkovaní.

 

Dôležité: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský    zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením).

 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31.08.2024 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 01.09 2024 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku 31.08.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31.08.2024, je povinný k žiadosti predložiť:

 

- súhlasné vyjadrenie príslušného, zariadenia poradenstva a prevencie

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 01.09. 2024 najneskôr  do 30.06. 2024.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na predprimárne vzdelávanie do MŠ doručuje riaditeľka obom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne, bez ohľadu nato, či zákonní zástupcovia dieťaťa majú rovnakú alebo rôznu doručovaciu adresu, pretože obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa sú riadnymi účastníkmi konania.

 


Zoznam aktualít:

Deň detí 09.06.2024 Deň detí 09.06.2024
Aktuality
06. JÚN 2024
Onam Onam
Oznámenia
04. JÚN 2024
Oznam Oznam
Aktuality
04. JÚN 2024
Oznam Oznam
Aktuality
31. MÁJ 2024
Oznam Oznam
Aktuality
14. MÁJ 2024
Oznam Oznam
Aktuality
29. APR 2024
Oznam Oznam
Aktuality
26. APR 2024
Stavenie mája Stavenie mája
Aktuality
25. APR 2024
1 2 ... 34 >