SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stavba Zberný dvor Moravany

Informácie k Profilu verejného obstarávateľa.

Obec Moravany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Verejný obstarávateľ informácie a dokumenty o ktorých to ustanovuje zákon, uverejňuje podľa § 147 ods. 3 ZVO v Profile verejného obstarávateľa, ktorý je prístupný na internetovej adrese URL: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5770.

Zákazky s nízkou hodnotou, zadávané postupom podľa § 117 ZVO, sa vo vyššie uvedenom Profile verejného obstarávateľa nezverejňujú.

Verejný obstarávateľ môže na svojej webovej stránke, v zložke Verejné obstarávanie, najmä ak to vyžaduje iný predpis zverejňovať aj:

  1. zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ZNH“), zadávané podľa § 117 ZVO.
  2. zákazky vyňaté so ZVO (ďalej len „ZV“), na ktoré sa podľa § 2 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO.

Zoznam zverejnených zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyňatých so ZVO:

 29.07.2019

Táto zákazka je zadávaná podľa § 117 ZVO postupom s výzvou na predkladanie ponúk.

Táto zákazka je financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OPKŽP“), je uverejnená na webovej stránke Obce Moravany, v zmysle čl. 2.2.1.3.1 bod 5 Príručky k procesu verejného obstarávania pre OPKŽP vo verzii 5.1 zo dňa 13. júna 2019 a bude uverejnená do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „nenávratný finančný príspevok“) alebo rozhodnutím o schválení Žiadosti o NFP.