SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom – Nákup bicyklov s príslušenstvom

Informácie k Profilu verejného obstarávateľa.

Obec Moravany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Verejný obstarávateľ informácie a dokumenty o ktorých to ustanovuje zákon, uverejňuje podľa § 147 ods. 3 ZVO v Profile verejného obstarávateľa, ktorý je prístupný na internetovej adrese URL: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5770.

Zákazky s nízkou hodnotou, zadávané postupom podľa § 117 ZVO, sa vo vyššie uvedenom Profile verejného obstarávateľa nezverejňujú.

Verejný obstarávateľ môže na svojej webovej stránke, v zložke Verejné obstarávanie, najmä ak to vyžaduje iný predpis zverejňovať aj:

  1. zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ZNH“), zadávané podľa § 117 ZVO.
  2. zákazky vyňaté so ZVO (ďalej len „ZV“), na ktoré sa podľa § 2 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO.

Zoznam zverejnených zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyňatých so ZVO:

 08.07.2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň pre  určenie úspešného uchádzača na predmet zákazky „Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom – Nákup bicyklov s príslušenstvom“.

Predmetom zákazky je dodanie bicyklov a cyklistických prilieb do obce Moravany v rámci projektu „Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom“.

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1.