SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu

 01.10.2011

Katastrálne územie obce Moravany je situované v severozápadnej časti okresu Michalovce v košickom kraji, na riečnej nive Ondavy. celé riešené územie je vymedzené katasrálnymi hranicami obce. Záujmové územie má rovinatý charakter a rozprestiera sa na území geomorfologického areálu Východoslovenskej nížiny, zároveň prechádza do pahokartinovej časti Pozdišovského chbáta a rozprestiera sa v území geomorfologického areálu Východoslovenskej pahorkatiny. Nadmorská výška sa pohybuje okolo 108 m.n.m/ pro toku Ondava/ po 201 m.n.m. / juhovýchodná časť k.ú. vedľa kóty Černiny/.

    Cieľom druhého realizačného projektu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodia v obci Moravany je znížiť povodňové riziko a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. Stýmto cieľom sa realizujú vodozádržné opatrenia v k.ú. Moravany, prioritnev lesnej a poľnohospodárskej krajine v objeme 10063 m3. Zámerom projektu integrovanej ochrany vod na časti územia obce Moravany je zhodnotiť původný stav predmetného územia z pohľadu ohrozenia obce Moravany povrchovo odtekajúcou vodou zo zrážok a navrhnúť účinné leso- technické opatrenia, ktoré zabránia zvýšenému povrchovému odtoku zrážok. Riešeným územím preteká Barský potok, ktorý predstavuje tok v povodí Bodrogu.

Odborný garant projektu : Ing. Marián Zolovčík
Odborná spolupráca : Ing. Štefan Tomáš

Začiatok realizácie projektu : Október 2011
Ukončenie realizácie projektu : Marec 2012 - reálne podľa finančných prostriedkov 

Smerný rozpočet spolu : 20 000,- eur

Podrobný štrukturovaný rozpočet je detailnejšie rozpracovaný obcou a zaslaný spolu s projektovou dokumentáciou na Úrad vlády SR

Súhrn navrhovaných opatrení:

1, prehrádzky do výšky 3m v rokline - sypané
2,drevené prehrádzky v jarkoch do výšky 1,2 m
3,lesné cesty- zasakávacie pásy
4,rokle a erózne ryhy
5,vrstevnicový zasakávací pás