SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stručný popis celkového technického riešenia realizácie kanalizácie v obci Moravany

 10.03.2016

Navrhnuté riešenie odkanalizovania obce Moravany je založené na návrhu odvetvia splaškových odpadových vod do ČVO Bánovce nad Ondavou cez kanalizáciu Trhovište a Bánovce nad Ondavou.
             Celkové technické riešenie vychádza z morfologického charakteru riešeného územia.
Navrhnutá je splašková gravitačná kanalizačná sieť z PVC potrubia DN 300 mm s prečerpávaním v čerpacích staniciach cez výtlačné potrubia.
              Kanalizačná sieť je navrhnutá ako delená kanalizácia na odvod splaškových vod z obce Moravany vrátane často obce Moravany s názvom Lučkovce, ležiace južne od Moravian.Kedže vzhľadom na spádové pomory je potrebné z časti obce splaškové vody prečerpávať , na stokovej sieti sú navrhnuté čerpacie stanice , ČSM2-ČSM4 v Moravanoch a -ČSL1 v časti Lučkovce. Výtlačné potrubia na sieti sú navrhnuté z rúr HDPE DN 75 v dĺžke 332m.
               Zabezpečenie čistenia odpadových splaškových vod do navrhovanej kanalizačnej siete obce Trhovište a následne odvedením splaškových odpadových do ČVO Bánovce nad Ondavou.
               Výtlačné potruba dopravujúce splaškové vody do kanalizácie obce Trhovište sú navrhnuté z rúr HDPE DN 100 v dĺžke 2335m.

Názov projektu:

Moravany - kanalizácia

Trvanie projektu: 04/2023 až 12/2023

Nenávratný finančný príspevok:  445 546,86  EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Moravany

Hlavný cieľ projektu: Dobudovanie verejnej kanalizačnej siete v obci Moravany so špecifickým dôrazom na obyvateľov obce, ktorí patria k marginalizovaným rómskym komunitám.

Opis projektu: Vzhľadom k tomu, že Rómovia žijú vo vnútri obce v štandardnej vidieckej zástavbe murovaných rodinných domov (nižšej stavebnotechnickej kvality s vyššou zaľudnenosťou ako majoritné obyvateľstvo), tak dobudovanie systému verejnej kanalizácie prinesie výhody aj pre iné skupiny obyvateľstva, ktoré bývajú v riešenom území.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom dobudovania verejnej kanalizácie v obci Moravany a následne pripojenia domácností na stokovú sieť zlepšiť kvalitu bývania a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.

Výsledky projektu: Dobudovaniu kanalizácie prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.obecmoravany.sk