SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zefektívnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Moravany a okolitých subjektoch

 10.03.2016

 


 Kód výzvy OPZP- PO4-11-3

 Celkové výdavky projektu : 840 401, 90 EUR

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 20.6.2011 výzvu k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzy: OPŽP-PO4-11-3.

 

 

 

Cieľ výzvy

Špecifickým cieľom výzvy je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.

V rámci operačného cieľa č. 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu je cieľom výzvy podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

V rámci operačného cieľa č. 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov je cieľom výzvy podporiť zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty k aktuálnej výzve nájdete na nasledujúcom odkaze:

http://www.opzp.sk/190/vyzvy/aktualne-vyzvy