SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cintorínske poplatky

 18.03.2016

Zákonom č. 398/2019 Z. z. došlo k novele zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a preto pribudli prevádzkovateľovi pohrebiska nové povinnosti, ktoré sú najmä:

- zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa zákona o pohrebníctve, a uchovávavať ju najmenej do uplynutia tlecej doby,

Podmieny, ktoré musí splňať hrob na ukladanie ľudských pozostatkov (hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m; bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m), ale taktiež podmienok, ktoré musí podľa zákona o pohrebníctve spĺňať hrob, pokiaľ sa doňho pred uplynutím tlecej doby uložia ďalšie ľudské pozostatky (len v prípade, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m). Fotodokumentácia by mala splnenie požiadaviek preukázať napríklad prostredníctvom priloženého meradla s čitateľným údajom o hĺbke hrobu viditeľným na fotografii alebo sérii fotografií,

- zákaz pochovať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky, napríklad pozostatky zvierat,

- došlo k úprave časových lehôt, do ktorých musí dôjsť k pochovaniu ľudských pozostatkov.

V súčasnosti platí, že ľudské pozostatky, ktoré: » nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia (časová výnimka z dôvodu vykonania pitvy ostáva platná v znení ako do účinnosti novely), » sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia. » sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty.

 

Cintorínske poplatky:

- poplatok 10,- € za jedno nové hrobové miesto na cintroíne pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce na obdobie 10 rokov /aj za rezervované/

- poplatok 10,- € pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce za jedno hrobové miesto, po uplynutí 10 rokov, na obdobie ďalších 10 rokov

- poplatok 1,- € pre občanov s trvalým pobytom v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce za pochovanie  na jedno staré hrobové miesto na obdobie 10 rokov

- poplatok 166,- € za jedno nové hrobové miesto na cintroíne pre občanov bez trvalého pobytu v obci na obdobie 10 rokov /aj za rezervované/

- poplatok 67,- € pre občanov bez trvalého pobytu v obci za pochovanie ja jedno staré hrobové miesto, na obdobie 10 rokov

- poplatok 34,- € pre občanov bez trvalého pobytu v obci za pochovanie ja jedno nové hrobové miesto po uplynutí 10 rokov, na obdobie 10 rokov

 

Poplatky pri výkope hrobu (uznesenie č. 51/2021):

- hrob hĺbka 160 cm: 100,00 EUR,

- hrob hĺbka 220 cm: 130,00 EUR.

Poplatok pri výkope hrobu pre dieťa (uznesenie č. 48/2022):

- hrob hĺbka 70 cm: 50,00 EUR.


    1