SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia psov na území obce

 21.09.2021

Evidencia psov, ktorú vykonáva obec, je podkladom k stanoveniu dani za psov v obci v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je predmetom dane za psa, pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie sú psi, ktoré sú chované na vedecké účely a výskumné účely, psi umiestnení v útulku zvierat, psi so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Daň za psa je povinná platiť fyzická alebo právnická osoba. Správu dane za psa vykonáva tá obec, ktorá ju všeobecne záväzným nariadením na svojom území zaviedla.

Problematiku niektorých podmienok držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní  v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti upravuje pôsobnosť a právomoc obce v súvislosti s chovom zvierat na území obce. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. V zmysle ustanovenia § 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av) zákona č. 39/2007 Z. z. Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat. Obec je povinná v zmysle ustanovenia § 22 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia.

 


1