SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Overovanie podpisov a listín

 10.03.2016

Osvedčenie listín a podpisov sa vykonáva na počkanie, v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Overovanie podpisov a listín sa vykonáva na pracoviskách obecného úradu v stránkových dňoch. V nestránkových dňoch navštevuje referentka ťažko chorých občanov. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky.

Na osvedčenie listín je potrebný Váš preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt pre cudzicna), originál listiny, kópia alebo odpis originálu.

Správny poplatok je stanovený  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení:

  • Overenie podpisu v úradnej miestnosti  za každý podpis 2,00 €
  • Overovanie podpisu mimo úradnej miestnosti za každý podpis 2,00 €
  • Overenie listiny za každú stranu 2,00 €

Neoverujeme fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, všetky typy preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou, listiny na použitie v cudzine (výnimka potvrdenie o žití do ČR), ak sa odpis nezhoduje s originálom, ak je listina napísaná v inom ako slovenskom jazyku (okrem ČR ale len pre potreby v SR), potvrdenia o stave, rozhodnutia súdov a štát.orgánov, ktoré nenadobudli právoplatnosť, vkladné knižky, šeky, losy, tikety hier, lotérií, tombol a pod., výpisy a odpisy z registra trestov.


1