SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 05.05.2021

Obec plní úlohy na úseku sociálnej oblasti v zmysle § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Rozsah a úlohy v tejto oblasti sú pre miestnu samosprávu definované prostredníctvom:

 • zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSS“) 
 • zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 

O posúdenie odkázanosti na obci žiada občan v prípade potreby poskytovania nasledovných sociálnych služieb:

 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby /týždenná forma  alebo celoročná forma pobytu na dobu určitú/,
 • denný stacionár,
 • zariadenie pre seniorov.

V žiadosti je potrebné označiť z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na viac sociálnych služieb je potrebné vyplniť žiadosť na každý druh sociálnej služby samostatne. Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, že takéto správy žiadateľ nemá, k žiadosti dokladá tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

 

Postup je nasledovný:

1/ osoba podá písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu alebo konkrétne zariadenie sociálnych služieb (spravidla príslušnej obci podľa trvalého pobytu občana, v niektorých prípadoch príslušnému vyššiemu územnému celku),

2/ obec následne vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť - posudzujúci zdravotnický pracovník vypracuje zdravotný posudok v súlade s § 49 ZoSS, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok v súlade s § 50 ZoSS,

3/ na základe zdravotného posúdku a sociálneho posudku vydá obec posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,
 • návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

4/ na základe tohto posudku vydá obec rozhodnutie ,

5/ ak má osoba právoplatné rozhodnutie obce o odkázanosti na sociálnu službu a má záujem o finančnú podporu, písomne požiada obec o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, prípadne uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy s verejným poskytovateľom sociálnych služieb,

6/ obec poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním založeného verejného poskytovateľa sociálnych služieb alebo ju zabezpečí u iného, aj neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.

 

Kontakty na všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike sú uvedené v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. (https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/)


1