SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

 10.03.2016

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

Podmienky ukladania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moravany stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. ............ o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moravany

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

Určené obdobie na ktoré sa poplatok vyrubuje je kalendárny rok

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ohlásenie poplatku

Poplatník je povinný písomne ohlásiť obci vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa vzniku alebo zániku povinnosti platiť poplatok na predpísaných tlačivách, ktoré tvoria prílohy VZN ................

   

Sadzba poplatku

 • pre fyzické osoby ...................... za osobu a kalendárny  deň, t.j.          €/osoba/rok
 • pre právnické osoby a podnikateľov.

Splatnosť poplatku

Poplatok je možné uhradiť

Spôsoby platenia:

 • bezhotovostným prevodom na účet obce
 • poštovou poukážkou na účet obce
 • v hotovosti do pokladne obce

Odpustenie poplatku

Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe 

 • potvrdenia o pobyte na území iného štátu
 • potvrdenia o pracovnom pomere v zahraničí
 • potvrdenia o štúdiu v zahraničí
 • čestného vyhlásenia, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 

Obec na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona, na základe ust. § 82 ods. 4 a § 83 zákona o miestnych daniach a poplatku odpustí  poplatok v prípadoch: 

 • keď poplatník  študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení  poskytujúcom ubytovanie,
 • keď poplatník sa z dôvodu výkonu zamestnania dlhodobo zdržiava v inej obci na území SR. 

 

Poplatník preukáže nárok na odpustenie v lehote do 30 dní odo dňa kedy táto skutočnosť nastala, predložením dokladov: 

 • potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní (nájomnú zmluvu, potvrdenie zo študentského domova, internátu a pod.)
 • potvrdenie o pracovnom pomere, potvrdenie o ubytovaní (nájomná zmluva, potvrdenie z ubytovne , potvrdenie o prechodnom pobyte a pod.) 

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Moravany ájdete vo VZN číslo...........     o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Moravany, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.


1